• cs
    • en

Aktuality z projektu LaPlaNt

22 Čvc

Dne 29.8.2016 se v sále č. 205 Akademie věd ČR uskuteční od 13:00 slavnostní zakončení projektu LaPlaNt „Zemědělské hospodaření a ekosystémové služby krajiny – LESSONS LEARNT“ Seminář bude zaměřen na následující aspekty: Zhodnocení průběhu řešení projektu LaPlaNt Prezentace dosažených výsledků projektu Předání poznatků a doporučení zúčastněným organizacím a subjektům Diskuse nad dalšími možnostmi uplatnění výsledků v budoucích aktivitách a projektech K účasti na semináři byli pozváni zástupci následujících organizací: Ministerstvo financí ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo mládeže, sportu a tělovýchovy ČR; Zástupci cílových skupin projektu LaPlaNt (zemědělci, učitelé); Velvyslanectví Norského Království, Lichtenštejnského knížectví a Islandské republiky v ČR; Research council of Norway; Zástupci státních podniků povodí; Státní zemědělský intervenční fond; CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Zástupci nevládních organizací (EDUin, o.p.s., SSEV Pavučina, z.s., TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Vysočina Education) Detailní informace o semináři si můžete přečíst na pozvánce, registrovat se můžete v případě zájmu na registračním formuláři. Těšíme se na shledanou, projektový tým LaPlaNt.

Read more

23 Kvě

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun. Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice. V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje. Převzato z webu MFČR (viz http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907)

Read more

02 Kvě

26.5.2016 se uskuteční závěrečný workshop pro cílové skupiny projektu LaPlaNt, tedy pro vybrané zástupce zemědělců, peagogů a státní správy. Na workshopu budou prezentovány výsledky projektu LaPlant a diskutovány potřeby a možnosti vzájemné výměny zkušeností mezi zemědělci, státní správou a sférou vzdělávání a výzkumu pro optimalizaci udržitelného managementu krajiny. Workshop se uskuteční dne 26.5.2016 v sále Kaplan školícího střediska Terasy v Havlíčkově ulici 30 v Jihlavě. Pozvánka na workshop je k dispozici ke stažení zde. Pokud máte zájem se workshopu zúčastnit, můžete se zaregistrovat.

Read more

15 Úno

Ve dnech 24. a 25. 2. 2016 proběhl pracovní workshop členů řešitelského týmu projektu LaPlaNt za účasti zástupců organizace METCENAS, o.p.s., VUMOP, v.v.i. a NIBIO. Cílem workshopu byla rekapitulace probíhajících aktivit projektu a aktualizace plánu prací na následující měsíce, zejména organizace workshopu pro cílové skupiny, který je plánován na květen 2016. Agenda workshopu  

Read more

07 Lis

Ve dnech 4 a 5. listopadu 2015 proběhl v prostorách NIBIO v Ås, Norway, Workshop projektu LaPlaNt, kterého se zúčastnili experti organizací METCENAS, VUMOP, NIBIO a zástupci vítěze výběrového řízení – RMTVZ a subdodavatele CVGZ. Předmětem této zakázky v rámci projektu LaPlaNt je provést odhad plnění vybraných produkčních ekosystémových funkcí a poskytování vybraných produkční a regulačních ekosystémových služeb. Odhad bude realizován na základě naměřených parametrů a vyhodnocených dat, týkajících se hodnocení vztahu zemědělského využívání území. Cílem zajištění realizace plnění zakázky bude kvantifikace ekosystémových funkcí a ekosystémových služeb na pilotních územích. Na workshopu byl dále diskutován průběh projektu a plán dalších aktivit v rámci WP3 a WP4.

Read more

23 Zář

Dne 23.9.2015 byly vyhodnoceny nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Modelování změn ekosystémových služeb“.

Read more

03 Zář

Dne 3.9.2015 byla společností METCENAS, o.p.s. rozeslána výzva k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Modelování změn ekosystémových služeb“. Zadávací dokumentace veřejné zakázky je ke stažení v sekci „Výběrová řízení“.

Read more

19 Srp

Dne 19. 8. 2015 proběhl v Praze jednání řešitelského týmu projektu LaPlaNt, který diskutoval probíhající práce projektu a schválil zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele modelování změn ekosystémových služeb.

Read more

16 Kvě

Ve dnech 22.- 24.4. 2015 se v prostorách Kraje Vysočina v Jihlavě a v konferenčním centru Business hotelu v Jihlavě uskutečnily 3 projektové workshopy. První z nich byl určen pro zástupce zemědělských družstev a farmářů, druhý pro zástupce státní správy a třetí pro pedagogy základních a středních škol. Cílem workshopů bylo seznámit účastníky s pojmem ekosystémové služby, objasnit vazby ekosystémových služeb krajiny na zemědělské hospodaření, představit zkušenosti a možnosti zlepšování ekosystémových služeb krajiny v České republice a v Norsku a získat prostřednictvím dotazníkového šetření zpětnou vazbu od všech cílových skupin, včetně studentů základních a středních škol.

Read more

18 Úno

Dne 18. února 2015 se v Praze na CSVTS konal LaPlaNt kick-off meeting za přítomnosti hlavních účastníků projektu: Zuzana Boukalová (METCENAS, o.ps.) Filip Čejka (METCENAS, o.ps.) Pavel Míšek (METCENAS, o.ps.) Josef Šimek (METCENAS, o.ps.) Petr Fučík (VUMOP) (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) Renata Duffková (VUMOP) (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) Antonín Zajíček (VUMOP) (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) Per Stålnacke (BIOFORSK) Nagothu Udaya Sekhar (BIOFORSK) Invalid Displayed Gallery

Read more