• cs
    • en

Aktuality z projektu LaPlaNt

28 Pro

We give specific ensures, therefore we are responsible for having our guarantees, that’s why we increased an open extra money-returning insurance which obliges us to make up your business expenses whenever we fail to do work. Stick to us and in advance! In these days it will be easy to shop for an essay from medical experts and eliminate unwarranted worry whilst not aching your speed and agility in class. Paperell is the perfect essay help place for students. Everybody who received the job within our establishment has higher education. Extensively so, they want one who can perform my coursework. This means that we are available to every person, despite you could be, you can put a purchase from any tool, as well as your pc, pc, tablet or smartphone.

Read more

06 Lis

These Tales From Gentlemen Who’ve Gotten Mail Buy Brides Will make You Question Why You Have not Acquired Just one Already Why hassle aided by the entire dating sport should you can drop a weight wad of money and acquire on your own a mail order bride rather? Confident she quite possibly would not cherish you and there is an opportunity she don’t will, as well as she would possibly fraud you away from all your profit and then operate off to Thailand but next to nothing in everyday life can be a make sure so why don’t you just toss caution with the wind and say ‚Fuck it‘? They don’t even always price tag that a lot. As outlined by Redditor DanielPlainview22: I’ve received about 50 messages about the ordinary price level getting such a broad vary. I do think the range is so broad seeing that it may vary a lot of from country to state. Such as, if you are having a bride from the neighboring place and not developing to fly you will not expend just about as much just as if you ended up residing in Florida and gaining a bride from Russia.

Read more

22 Čvc

Dne 29.8.2016 se v sále č. 205 Akademie věd ČR uskuteční od 13:00 slavnostní zakončení projektu LaPlaNt „Zemědělské hospodaření a ekosystémové služby krajiny – LESSONS LEARNT“ Seminář bude zaměřen na následující aspekty: Zhodnocení průběhu řešení projektu LaPlaNt Prezentace dosažených výsledků projektu Předání poznatků a doporučení zúčastněným organizacím a subjektům Diskuse nad dalšími možnostmi uplatnění výsledků v budoucích aktivitách a projektech K účasti na semináři byli pozváni zástupci následujících organizací: Ministerstvo financí ČR; Ministerstvo životního prostředí ČR; Ministerstvo zemědělství ČR; Ministerstvo mládeže, sportu a tělovýchovy ČR; Zástupci cílových skupin projektu LaPlaNt (zemědělci, učitelé); Velvyslanectví Norského Království, Lichtenštejnského knížectví a Islandské republiky v ČR; Research council of Norway; Zástupci státních podniků povodí; Státní zemědělský intervenční fond; CENIA, česká informační agentura životního prostředí; Zástupci nevládních organizací (EDUin, o.p.s., SSEV Pavučina, z.s., TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Vysočina Education) Detailní informace o semináři si můžete přečíst na pozvánce, registrovat se můžete v případě zájmu na registračním formuláři. Těšíme se na shledanou, projektový tým LaPlaNt.

Read more

23 Kvě

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun. Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice. V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje. Převzato z webu MFČR (viz http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907)

Read more

02 Kvě

26.5.2016 se uskuteční závěrečný workshop pro cílové skupiny projektu LaPlaNt, tedy pro vybrané zástupce zemědělců, peagogů a státní správy. Na workshopu budou prezentovány výsledky projektu LaPlant a diskutovány potřeby a možnosti vzájemné výměny zkušeností mezi zemědělci, státní správou a sférou vzdělávání a výzkumu pro optimalizaci udržitelného managementu krajiny. Workshop se uskuteční dne 26.5.2016 v sále Kaplan školícího střediska Terasy v Havlíčkově ulici 30 v Jihlavě. Pozvánka na workshop je k dispozici ke stažení zde. Pokud máte zájem se workshopu zúčastnit, můžete se zaregistrovat.

Read more

15 Úno

Ve dnech 24. a 25. 2. 2016 proběhl pracovní workshop členů řešitelského týmu projektu LaPlaNt za účasti zástupců organizace METCENAS, o.p.s., VUMOP, v.v.i. a NIBIO. Cílem workshopu byla rekapitulace probíhajících aktivit projektu a aktualizace plánu prací na následující měsíce, zejména organizace workshopu pro cílové skupiny, který je plánován na květen 2016. Agenda workshopu  

Read more

07 Lis

Ve dnech 4 a 5. listopadu 2015 proběhl v prostorách NIBIO v Ås, Norway, Workshop projektu LaPlaNt, kterého se zúčastnili experti organizací METCENAS, VUMOP, NIBIO a zástupci vítěze výběrového řízení – RMTVZ a subdodavatele CVGZ. Předmětem této zakázky v rámci projektu LaPlaNt je provést odhad plnění vybraných produkčních ekosystémových funkcí a poskytování vybraných produkční a regulačních ekosystémových služeb. Odhad bude realizován na základě naměřených parametrů a vyhodnocených dat, týkajících se hodnocení vztahu zemědělského využívání území. Cílem zajištění realizace plnění zakázky bude kvantifikace ekosystémových funkcí a ekosystémových služeb na pilotních územích. Na workshopu byl dále diskutován průběh projektu a plán dalších aktivit v rámci WP3 a WP4.

Read more

23 Zář

Dne 23.9.2015 byly vyhodnoceny nabídky podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Modelování změn ekosystémových služeb“.

Read more

03 Zář

Dne 3.9.2015 byla společností METCENAS, o.p.s. rozeslána výzva k podání nabídek na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Modelování změn ekosystémových služeb“. Zadávací dokumentace veřejné zakázky je ke stažení v sekci „Výběrová řízení“.

Read more

19 Srp

Dne 19. 8. 2015 proběhl v Praze jednání řešitelského týmu projektu LaPlaNt, který diskutoval probíhající práce projektu a schválil zadávací dokumentaci výběrového řízení na dodavatele modelování změn ekosystémových služeb.

Read more