• cs
    • en

METCENAS

Organizace METCENAS, o.p.s. byla založena v roce 2011 jako nezávislá nezisková mezinárodní výzkumná a Logo_RGBvzdělávací instituce zaměřená na technickou a výzkumnou spolupráci středoevropských zemí s třetími zeměmi (Balkánem, Jižní Asií a Latinskou Amerikou). Tématické zaměření činností je především na změnu klimatu, integrované hodnocení životního prostředí, riziko vlivu povodní a efektivitu využívání přírodních zdrojů. METCENAS díky svým vazbám na výzkumný sektor a na odborníky z praxe poskytuje široké spektrum praktických a poradenských služeb.

Hlavní činnosti společnosti jsou zaměřeny na následující oblasti:

  • Nezávislý výzkum a vývoj v oblasti klimatické změny, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji, vodního hospodářství a ochrany před následky povodní
  • Nezávislé odborné posudky, školení, zajištění odborné spolupráce, transfer znalostí a využití vlastních odborníků společnost
  • Cílené školení a vzdělávání v oblasti životního prostředí zaměřené především na instituce veřejné správy
  • Tvorba národních srovnávacích dokumentů určených např. pro přeshraniční srovnávání
  • Sjednocování metodik hodnocení životního prostředí, hodnocení politik, nástrojů a monitoringu životního prostředí včetně analýzy stavu životního prostředí a jejich publikace
  • Vytvoření a rozvoj platforem pro vzájemnou spolupráci středoevropských a třetích zemí a sdílení znalostí a odborností v oblasti hodnoocení životního prostředí, udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a výhledů budoucího vývoje stavu životního prostředí

www.metcenas.cz