• cs
    • en

Pilotní oblasti projektu

Pilotní lokality projektu Laplant jsou situovány do povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Jedná se o experimentální povodí Kopaninský potok a Dehtáře a pokusnou plochu Vadčice. Dále budou v projektu využita data jakosti vod z některých podpovodí IV. řádu v povodí Želivky. Tato volba koresponduje se zkušenostmi projektového týmu a odpovídá odbornému zaměření projektu, které spočívá v modelování ekosystémových služeb a funkcí krajiny v pěti okruzích a v různých scénářích; hodnocení způsobu využití území ve vazbě na srážko-odtokový proces z hlediska procesů eroze, tvorby povrchového odtoku a povodní, jakosti vody, diverzity trvalých travních porostů a územního plánování. Lokalizace pilotních území je na Obr. 1.

Obr. 1 – Pilotní oblast projektu LaPlant