• cs
    • en

Dehtáře seafoodwatch org

Povodí Dehtáře se nachází v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny, v blízkosti města Pelhřimov, v rámci povodí Želivky. Dehtáře mají rozlohu 59,6 ha, systémy zemědělského odvodnění (drenáž) zabírají 19 ha (~ 32%). Povodí je využíváno převážně jako zemědělská půda (89,3%). Menší zalesněné plochy (3,3%) leží u jeho severozápadní a severní hranice. Travní porosty (20,3%) se rozkládají v jižní části povodí. Zbývající plocha (69%) je orná půda, která je využívána hlavně pro pěstování obilovin, viz Obr. 3. Geomorfologie povodí patří k pro Vysočinu typickému, erozně-akumulačnímu typu reliéfu. Nadmořská výškase pohybuje mezi 497,0 a 549,8 m. Místní klima je mírně teplé. Průměrný roční úhrn srážek je 660 mm a průměrná teplota vzduchu je 7,0 ° C.

V povodí není otevřená vodoteč (recipient). Hydrogeologie lokality je charakterizována mělkými zvodněmi (s HPV ve výtokové zóně mezi 0,2 až 1,5 m pod povrchem), vyskytující se ve zvětralé zóně podloží a v jejích puklinách. Podloží je částečně migmatizovaná pararula. Dominantní půdní typy jsou různé kambizemě – v infiltrační a přechodových zónách. Tyto půdy jsou lehké, mělké a kamenité (tloušťka půdního profilu jen 30 cm v některých částech povodí); jedná se o písčité hlíny a hlinité písky. Kambizemě oglejené, pseudogleje a gleje jsou typické pro paty svahů a výtokové zóny. Jedná se o středně hluboké písčité hlíny, které dominují v dolních částech svahů, zatímco hluboké hlíny jsou nejtypičtější pro spodní části povodí. Drenáž, která je stále plně funkční, byla postavena v roce 1977 v západní, spodní části povodí. Průměrný sklon odvodněné půdy je asi 5%. Rozteč sběrných drénů je 13 nebo 20 m.

Dehtáře byly založeny pro výzkum vazeb mezi využívání půdy a hospodaření v různých geomorfologických zónách a množství a kvalitou drenážních a podzemních vod. Pro tento účel je od r. 2003 monitorováno několik míst – hladiny vod (průtoky) – kontinuálně pomocí UV sond a dataloggerů – v odvodňovacích šachtách a vrtech. Pro analýzu kvalitu vody jsou odebírány manuální vzorky ve 14 denním kroku. Kromě toho je v závěrném profilu povodí umístěn automatický vzorkovač MORAVA pro odběr vzorků během srážko-odtokových epizod (krok odběru nastavitelný na minuty / hodiny / dny). Výzkum na lokalitě je také zaměřen na hodnocení vodního a živinového stresu plodin, vyvolaného různými půdními podmínkami. V povodí jsou dvě plně vybavené automatické meteostanice.

Obr. 3 – Povodí Dehtáře

https://holistickenko.com/halibut-for-dinner/

https://holistickenko.com/halibut-for-dinner/

seafoodwatch org