• cs
    • en

Kopaninský potok

Povodí Kopaninského potoka je malé, geomorfologicky členité zemědělsko-lesní povodí na Českomoravské vrchovině o rozloze 710 ha. Kopaninský potok je levostranným přítokem Jankovského potoka. Povodí leží severovýchodně od Pelhřimova ve výseči tvořené silnicemi I. třídy č. 34. a č. 19., na mapových listech ZM ČR 23-14-10, 23-14-15.

Půdní podmínky jsou heterogenní; nejvíce zastoupenými půdními typy jsou kambizemě (arenické, modální a oglejené formy), pseudogleje a glejové půdy svahových a nivních poloh. Z hydrogeologického hlediska jsou pro území charakteristické mělké zvodně vázané na povrchovou zónu kvartérních uloženin, zónu zvětrávání, případně přípovrchového rozpojení hornin. Oběh vody má lokální charakter. Infiltrace probíhá v celé ploše kolektoru v závislosti na propustnosti zvětralinového pláště. K odvodňování dochází v úrovni nebo nad místní erozní bází. V zastoupení kultur převažuje zemědělská půda (57,8 % z plochy povodí), z čehož je většina orná půda (44,7% z plocha povodí; obilniny, kukuřice, řepka, méně brambory) a zbytek louky a pastviny (13,1 % z plochy povodí). Nemalou část povodí tvoří lesy (36%), převážně v podobě smrkových monokultur. Ostatní plochy tvoří 3,5% z plochy povodí, sady a zahrady kolem 1%, zastavěné a technogenní plochy cca 0,6% a vodní plochy kolem 0,5% z plochy povodí. V povodí jsou dvě malé obce a několik samot s vlastními septiky; viz Obr. 2.

V povodí probíhá dlouhodobý monitoring množství a jakosti povrchových, drenážních a podzemních vod od r. 2005 ve vazbě na způsob využití půdy a její management. Sledování vodních stavů a průtoků probíhá v 12 měrných profilech pomocí kalibrovaných měrných přelivů Thomson, ultrazvukových čidel napojených na dataloggery (Fiedler-Magr) s 10-minutovým (1-minutovým v epizodách) krokem záznamu a následným přepočtením hladin na průtok. Odběry vzorků vod jsou realizovány jednak diskrétním způsobem ručně ve 14 denním kroku – všechny sledované profily a jednak pomocí automatických vzorkovačů ISCO 6712 – v průběhu srážko – odtokových epizod – profily P33, P52, P53, P6 a T7U.

Zemědělské odvodnění je v lokalitě tvořeno převážně podpovrchovou systematickou drenáží s výúsťmi do drobných vodních toků nebo hlavních odvodňovacích zařízení. Sběrné a svodné drény jsou uloženy v hloubkách 0,9 – 1,1 m a mají světlosti 5 – 6,5, resp. 6,5 – 10 cm. Rozchody sběrných drénů se pohybují v rozmezí 8 – 18 m. Odvodněno je cca 10% plochy povodí a kolem 16% zemědělské půdy.

Účelem výzkumu na povodí Kopaninského potoka je popsat a kvantifikovat hydrologické, územní a zemědělské faktory, krátkodobé i dlouhodobé a jejich roli v tvorbě jakosti a množství drenážních a povrchových vod a tvorbu eroze, ve vazbě na značně heterogenní půdní podmínky a proměnlivé počasí.