• cs
    • en

Vadčice

Pokusná plocha Vadčice se nachází v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny, v povodí Želivky. Lokalita byla zřízena za účelem studovat vliv managementu trvalého travního porostu – TTP (aplikace hnojiv, počet sečí, mulčování, etc.) v různých půdních podmínkách na diverzitu TTP, výnosy, kvalitu půdy a půdní vody a kvantifikovat související ekosystémové služby. Lokalita se skládá ze tří odděleně vymezených okrsků, každý z nich se nachází v různých terénních a půdních podmínkách. Na okrsku D se nachází mírně vlhký, na T mezo-, a na okrsku R mírně suchý svaz Arrhenatherion. Půda v okrsku D je koluviální regozem s extrémně kyselou písčitou hlínou, půda v okrsku T je středně hluboká kambizem s jihovýchodní expozicí a 7 ° sklonu, s kyselým hlinitým pískem, a na okrsku R je mělká skeletovitá kambizem, s kyselým hlinitým pískem. Klima je mírně teplé. Průměrný roční úhrn srážek je 660 mm a průměrná teplota vzduchu 7,0 ° C. Nadmořská výška se pohybuje mezi 508 a 534 m nm (Obr. 4).

Experiment, prováděný na všech třech okrscích, byl založen v randomizovaném designu bloku se třemi opakováními a sedmi variantách managementu (tj 3 x 21 experimentální skvrny, každá 3 x 5 m): nesečená, mulčovaná třikrát za rok, nebo sečená 3x za rok s různými dávkami kejdy skotu (0, 60, 120, 180 a 240 kg N.ha-1.rok-1). Pro posouzení vymývání živin z půd do vod byly do půdy umístěny lysimetry v hloubce 60 cm (D, T), nebo 30 cm (R). Vzorky půdy byly odebírány v hloubce 3-20 cm pro stanovení půdních chemických a biologické vlastností, jednou nebo dvakrát za rok. Dále byly odebírány vzorky biomasy pro stanovení obsahu sušiny, výnosů a koncentrací živin v biomase. Byla stanovována pokryvnost cévnatých druhů pomocí 1 m x 1 m ohrádek. Byly použity metody Shannon-Wienerova indexu, Ellenbergův ukazatel poměru živin (N), pokryvnost funkčních skupin a pokryvnost dominantních druhů.

Obr. 3 - Experimentální plocha Vadčice

Obr. 3 – Experimentální plocha Vadčice