• cs
    • en

VUMOP

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha (VÚMOP, v.v.i.), založený r. 1954 (některé složky ústavu jsou starší), vumop-logo-homezajišťuje vědecko-výzkumná a návrhová řešení půdoznaleckých, půdoochranných, melioračních, vodohospodářských a vodoochranných problémů, průzkumy a monitoring, hodnocení a oceňování půdy, znalecké posudky z výše uvedených oborů a rozbory půdy, vody, rostlin a sedimentů v akreditované laboratoři.

VUMOP, v.v.i. vytvořil a spravuje půdní databázi BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky), dostupnou i jako vrstva GIS, v měřítku 1: 5 000, pokrývající zemědělskou půdu celé ČR. VUMOP, v.v.i. je významnou institucí v oblasti zpracování návrhů ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží pro Povodí Vltavy, státní podnik. Součástí ústavu je akreditovaná laboratoř s týmem zkušených pracovníků v analytice půd, vod a rostlinného materiálu. Zejména v oblasti pedologických rozborů má laboratoř více než čtyřicetiletou tradici. V laboratořích je zaveden systém managementu podle EN ISO/IEC 17025:2005. Laboratoře se pravidelně účastní profesionálního testování International Soil-analytical Exchange pořádaných universitou ve Wageningenu v rámci projektu WEPAL (Wageningen evaluating programmes for analytical laboratories).

VUMOP, v.v.i. provádí hodnocení hydrologických a živinových bilancí pro různě velká území, vč. odvodněných povodí.

V rámci výzkumu se specializuje na monitoring kvality a kvantity vod pomocí automatických měřících a vzorkovacích stanic, moderní metody monitoringu půd, diagnostiku systémů odvodnění pomocí DPZ, výzkum a návrhy pozemkových úprav, identifikaci a kvantifikaci degradačních procesů na půdách, hodnocení zranitelnosti podzemních vod (metoda DRASTIC, apod.). VUMOP, v.v.i. splňuje metodiku hodnocení cílů kvality podle EN ISO 9001:2009.

www.vumop.cz